Vårt uppdrag

Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

Stäng

Vägen in, vägen tillbaka och vägen framåt

Vi möter arbetsgivare och arbetssökande i olika situationer och med olika behov.

Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen. Våra insatser ska bidra till regeringens mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vi finns i hela landet. Vi har 280 arbetsförmedlingar i tio marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering

Regeringen ger oss uppdrag både löpande och i sitt årliga så
kallade regleringsbrev. Regleringsbrev kallas det beslut som regeringen utfärdar varje år för att styra en myndighets verksamhet. Här är några exempel på verksamheter som regeringen beslutat att vi ska fokusera på.

Etablering av nyanlända

Vi har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi ska ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, få jobb och klara sin egen försörjning. En del i detta arbete handlar om att fånga upp nyanlända som saknar de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden och se till att de först och främst ägnar sig åt utbildning. Vi ska också erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande för att snabba på etableringen om de får uppehållstillstånd i Sverige.

En organisation som bidrar till snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända kan ansöka om statsbidrag för det.

Läs mer om främjandemedel till arbetsmarknadens parter

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet som vi bedriver i samarbete med Försäkringskassan. Målet är att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa ska kunna
börja arbeta igen. Vi gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden genom att ta tillvara och utveckla den arbetssökandes resurser och kompetens.

Fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb

Trots att många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft är arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning hög. Det behöver vi ändra på. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka och att arbetslösheten minska. Regeringens nationella mål för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.

Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund är ledstjärnor i vår förnyelse. De berättar om hur det är när vi nått dit vi ska, och vad som leder oss på vägen..

Vision och värdegrund