دری

حمایت و تعویض پولی

A-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)، گزارش فعالیت ها، آموزش چه چیزی اعتبار دارد؟

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.